Uppdatering kring emissioner mm

Note: This text is not yet translated.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 590 Kb)

Pressmeddelande
Fiskebäck 2017-01-20

UPPDATERING KRING EMISSIONER MM

Bolagets styrelse vill härmed ge uppdaterad information kring registrering av riktade nyemissionen och beslut om företrädesemission samt listning av aktien på Berlin samt Dusseldorfbörserna.

Registrering av den riktade emission om 25mkr som beslutades om på extra bolagsstämman 13 januari är nu under registrering och beräknas bli registrerad senast den 25e januari 2017.

Som tidigare kommunicerats så kräver börserna i Berlin samt Dusseldorf dokumentation som visar att bolaget kapitaliserats upp med 25mkr innan handeln kan starta. Då det är viss fördröjning mellan dagen för beslut om första handelsdag och handelsdagen pga praktiska omständigheter så beräknas nu att första handelsdag blir under vecka 5, vilket är målet alla inblandade parter arbetar för. När exakt dag för handelsstart är beslutat av börserna så kommer detta kommuniceras till aktieägarna. Handeln i aktien på Mangoldlistan kommer att avslutas innan handeln i aktien startar på Berlinbörsen och Dusseldorfbörsen.

FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen har idag tagit det formella beslutet om att genomföra en företrädesemission för alla aktieägare med inledning av teckningsperiod i slutet av februari. Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission och samtidigt beslutar att utöka gränserna föraktiekapitalet och antalet aktier. Publicering av kallelse kommer att ske onsdagen den 25e januarei 2017. Den extra bolagsstämman hålls den 22 februari 2017.Edshultshall Holding AB (Fredrik Johanssons helägda bolag) har avsagt sig rätten att teckna sig för sin andel i företrädesemissionen och låter istället alla övriga aktieägare få rätten att teckna sig för dessa.
Därtill har Edshulthall Holding AB ingått avtal om att ställa ut en garanti att teckna sig för 10 mkr ( toppgaranti). Ifall emissionen inte blir fulltecknad så tecknar sig Edshultshall Holding AB sig för de aktierna som inte blivit tecknade och kommer i det fallet erlägga betalning genom kvittning av inlånade medel. Ingen garantiprovision utgår till Edshultshall Holding AB, varken fast eller rörlig.

Partner Fondkommission AB är anlitade som emissionsinstitut för emissionerna och kommer att tillse hantering av teckningssedlar, registrering och leveranser av aktierna mm

Ett informationsmemorandum kommer att publiceras i samband med att teckningsperioden påbörjas.

Villkoren för emissionen är följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 378 215,6 kronor genom emission av högst 233 782 156 nya aktier.
 2. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,1 kronor per aktie, där 0,1 kronor utgör kvotvärde och 0 kronor utgör överkurs.
 3. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock med nedanstående undantag.
 4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 gammal aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt, och 2 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.
 5. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 27 januari 2017.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 9 mars 2017 och såvitt avser garantens teckning av aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 10 mars 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier, i proportion till sådant åtaganden.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen

2017-01-31T08:26:56+01:00Friday, January 20, 2017|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

Uppdatering kring emissioner mm

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 590 Kb)

Pressmeddelande
Fiskebäck 2017-01-20

UPPDATERING KRING EMISSIONER MM

Bolagets styrelse vill härmed ge uppdaterad information kring registrering av riktade nyemissionen och beslut om företrädesemission samt listning av aktien på Berlin samt Dusseldorfbörserna.

Registrering av den riktade emission om 25mkr som beslutades om på extra bolagsstämman 13 januari är nu under registrering och beräknas bli registrerad senast den 25e januari 2017.

Som tidigare kommunicerats så kräver börserna i Berlin samt Dusseldorf dokumentation som visar att bolaget kapitaliserats upp med 25mkr innan handeln kan starta. Då det är viss fördröjning mellan dagen för beslut om första handelsdag och handelsdagen pga praktiska omständigheter så beräknas nu att första handelsdag blir under vecka 5, vilket är målet alla inblandade parter arbetar för. När exakt dag för handelsstart är beslutat av börserna så kommer detta kommuniceras till aktieägarna. Handeln i aktien på Mangoldlistan kommer att avslutas innan handeln i aktien startar på Berlinbörsen och Dusseldorfbörsen.

FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen har idag tagit det formella beslutet om att genomföra en företrädesemission för alla aktieägare med inledning av teckningsperiod i slutet av februari. Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission och samtidigt beslutar att utöka gränserna föraktiekapitalet och antalet aktier. Publicering av kallelse kommer att ske onsdagen den 25e januarei 2017. Den extra bolagsstämman hålls den 22 februari 2017.Edshultshall Holding AB (Fredrik Johanssons helägda bolag) har avsagt sig rätten att teckna sig för sin andel i företrädesemissionen och låter istället alla övriga aktieägare få rätten att teckna sig för dessa.
Därtill har Edshulthall Holding AB ingått avtal om att ställa ut en garanti att teckna sig för 10 mkr ( toppgaranti). Ifall emissionen inte blir fulltecknad så tecknar sig Edshultshall Holding AB sig för de aktierna som inte blivit tecknade och kommer i det fallet erlägga betalning genom kvittning av inlånade medel. Ingen garantiprovision utgår till Edshultshall Holding AB, varken fast eller rörlig.

Partner Fondkommission AB är anlitade som emissionsinstitut för emissionerna och kommer att tillse hantering av teckningssedlar, registrering och leveranser av aktierna mm

Ett informationsmemorandum kommer att publiceras i samband med att teckningsperioden påbörjas.

Villkoren för emissionen är följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 378 215,6 kronor genom emission av högst 233 782 156 nya aktier.
 2. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,1 kronor per aktie, där 0,1 kronor utgör kvotvärde och 0 kronor utgör överkurs.
 3. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock med nedanstående undantag.
 4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 gammal aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt, och 2 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.
 5. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 27 januari 2017.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 9 mars 2017 och såvitt avser garantens teckning av aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 10 mars 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier, i proportion till sådant åtaganden.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen

2017-02-08T09:58:10+01:00Friday, January 20, 2017|Alla, Lägesuppdateringar, Unkategorisiert|

Uppdatering kring emissioner mm

Se pressmeddelande på svenska (PDF 590 Kb)

Pressmeddelande
Fiskebäck 2017-01-20

UPPDATERING KRING EMISSIONER MM

Bolagets styrelse vill härmed ge uppdaterad information kring registrering av riktade nyemissionen och beslut om företrädesemission samt listning av aktien på Berlin samt Dusseldorfbörserna.

Registrering av den riktade emission om 25mkr som beslutades om på extra bolagsstämman 13 januari är nu under registrering och beräknas bli registrerad senast den 25e januari 2017.

Som tidigare kommunicerats så kräver börserna i Berlin samt Dusseldorf dokumentation som visar att bolaget kapitaliserats upp med 25mkr innan handeln kan starta. Då det är viss fördröjning mellan dagen för beslut om första handelsdag och handelsdagen pga praktiska omständigheter så beräknas nu att första handelsdag blir under vecka 5, vilket är målet alla inblandade parter arbetar för. När exakt dag för handelsstart är beslutat av börserna så kommer detta kommuniceras till aktieägarna. Handeln i aktien på Mangoldlistan kommer att avslutas innan handeln i aktien startar på Berlinbörsen och Dusseldorfbörsen.

FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen har idag tagit det formella beslutet om att genomföra en företrädesemission för alla aktieägare med inledning av teckningsperiod i slutet av februari. Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission och samtidigt beslutar att utöka gränserna föraktiekapitalet och antalet aktier. Publicering av kallelse kommer att ske onsdagen den 25e januarei 2017. Den extra bolagsstämman hålls den 22 februari 2017.Edshultshall Holding AB (Fredrik Johanssons helägda bolag) har avsagt sig rätten att teckna sig för sin andel i företrädesemissionen och låter istället alla övriga aktieägare få rätten att teckna sig för dessa.
Därtill har Edshulthall Holding AB ingått avtal om att ställa ut en garanti att teckna sig för 10 mkr ( toppgaranti). Ifall emissionen inte blir fulltecknad så tecknar sig Edshultshall Holding AB sig för de aktierna som inte blivit tecknade och kommer i det fallet erlägga betalning genom kvittning av inlånade medel. Ingen garantiprovision utgår till Edshultshall Holding AB, varken fast eller rörlig.

Partner Fondkommission AB är anlitade som emissionsinstitut för emissionerna och kommer att tillse hantering av teckningssedlar, registrering och leveranser av aktierna mm

Ett informationsmemorandum kommer att publiceras i samband med att teckningsperioden påbörjas.

Villkoren för emissionen är följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 378 215,6 kronor genom emission av högst 233 782 156 nya aktier.
 2. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,1 kronor per aktie, där 0,1 kronor utgör kvotvärde och 0 kronor utgör överkurs.
 3. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock med nedanstående undantag.
 4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 gammal aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt, och 2 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.
 5. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 27 januari 2017.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 9 mars 2017 och såvitt avser garantens teckning av aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 10 mars 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier, i proportion till sådant åtaganden.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen

2017-01-20T17:45:48+01:00Friday, January 20, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|
Go to Top