Publicering av Q3

Se pressmeddelande på svenska (PDF 4,2 Mb) eller engelska (PDF 4,7 Mb)

Q3´s siffror i korthet

 • Omsättning: 410 Msek
 • Bruttoresultat : 44 Msek
 • EBITDA: 9 Msek
 • Koncernsoliditet: 16%

VAD ERBJUDER SMART ENERGY?

 • VIA TANKSTATIONER PÅ SVENSKA LANDSBYGDEN ERBJUDA BEFOLKNINGEN EN SÄKER OCH STABIL LEVERANTÖR AV BRÄNSLEN
 • FÖRSÄLJNING AV BRÄNSLEN I BULK TILL SLUTKUNDER (B2B)
 • TRADING MED BRÄNSLEN SOM FÖRSÄLJS TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Smart Tankstation

Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot kontoret 24h , solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 000 liter, helt dubbelmantlad.

KOMMENTARER TILL RESULTATET

 • Periodens omsättning och resultat levde upp till budget
 • Ökade försäljningsvolymer men lägre omsättning beroende på rekordlågt oljepris
 • Resultatet före skatt för september månad blev + 1.169,000 kr
 • Ledningen jobbar hårt för att behålla och utveckla detta positiva resultat genom ytterligare marginalförbättring, etablering av fler Smartstationer, minskade räntekostnader, ökad bulkförsäljning genom fler aggressiva marknadsföringskampanjer i dotterbolagen samt minskade engångskostnader(konsolideringskostnader) i koncernen.
 • Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 44 Mkr vilket är en markant ökning mot föregående räkenskapsår och i linje med koncernens ekonomiska konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen
 • Resultatet belastades med engångskostnader i samband med uppstart av depån i Trelleborg, mm med ca 2Mkr
 • Initialt höga finansieringskostnader har belastat resultatet med ca 1Mkr men dessa är från och med augusti månad halverade efter att ledningen omförhandlat med banken
 • Resultatet har också påverkats negativt pga höga personalkostnader mm för att bygga upp koncernen, dessa kostnader harförsvunnit från oktober månad efter att arbetsuppgifter har omfördelats inom koncernen. Detta har belastat resultatet med ca 150Tkr varje månad som nu försvunnit från och med oktober månad. Detta har belastat resultatet med 0,95Mkr
 • Resultatet har påverkats negativt pga att sysselsättningsgraden för tankfartyget Pallas Glory endast varit 75% under perioden.
 • Resultatet har påverkats negativt pga Goodwillavskrivningar med ca 1,6Mkr för årets nio månader
 • Bolagets kassa(likvida medel) minskade under årets sex första månader pga att mer kapital har bundits i ökat lager av bränslen samt att belåning av kundfodringar i bank minskades för att börja reducera räntekostnaderna för koncernen. Sista september (utgången av Q3) var kassabehållningen något högre vilket är positivt.
 • Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.
 • En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.
 • Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan) 3 februari.
 • Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget anlitade en större advokatbyrå med stor erfarenhet av liknande situationer. Utredningen visades upp på bolagsstämman i juni av den advokat som genomförde utredningen. Utredningen visade att bolaget och dess ledning inte har brutit mot några regler eller lagar, samtidigt så låg aktien på obs-listan då aktietorget tog sitt hastiga beslut om avnotering vilket gör det svårt att bestrida beslutet. Då noteringsavtalet är otydligt och allmänt tunt så kan en process mot aktietorget bli lång och kostsam med osäker utgång vilket bolagets aktieägare inte skulle vinna på. Därför har bolagets styrelse och ledning valt att jobba på en nylistning på en annan marknadsplats som är seriösare än aktietorget. Arbetet har dragit ut på tiden då ledningen samtidigt arbetar med allt operativt i koncernen. Dock utesluter detta inte att bolaget kan komma att påbörja en juridisk process mot aktietorget för den skada de åsamkat bolaget och dess aktieägare.
 • Bolaget tecknade avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att finna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Mangold Fondkommission förberedde bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, Bl.a. genomgick bolaget en grundlig Due Diligence som utfördes av extern advokatbyrå samt revisionsbyrå Samtidigt så ändrades rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats. Bolaget och Mangold avslutade sitt samarbete kring denna process under hösten och istället anlitades en extern advokatbyrå av bolaget för att handha en nylistningsprocess på lämplig marknadsplats. Denna process pågår nu och har kommit långt och en ansökan till en större marknadsplats för aktier är nu inlämnad. Mer löpande information om detta kommer när det finns relevant information attt kommunicera.
 • Smart har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel och fartyget är nu till stor del sysselsatt av koncernens tradingbolag.
 • Den egna bränsledepån i Trelleborg togs i bruk och fungerar nu enligt plan med mycket tillfredställande resultat.
 • En ny Smartstation etablerades i Ärla, dock är den inte invigd ännu men beräknas att startas upp under december. Problemet med denna etbalering har varit att lokala myndigheter har begärt extra åtgärder och ökat sina krav på stationen under hösten trots att Smartstationerna är byggda enligt MSB´s regler och föreskrifter. Dels har Vattenfall strulat länge med att dra fram elskåp till stationen då de inte fått godkännande av trafikverket att dra elkabeln under vägen som passerar stationen. Detta skall vara avklarat och även de andra åtgärderna som krävs av lokala räddningstjänsten. Tyvärr så kan sådant här uppstå och bolagets ledning har lärt sig mycket inför kommande etableringar av Smartstationer. De fem första stationerna gick betydligt lättare och snabbare att etablera.
 • Koncernen har fått en ny kreditlina på 7,5Mkr i en svensk storbank för valutasäkring som används när bränsle köps in i utländsk valuta för lagring i depån i Trelleborg
 • Dotterbolaget Pallas Group AB har ansökt om avlistning av dess aktie för att bespara koncernen betydligt med pengar varje år.
 • Pallas Group AB har påbörjat ett större besparingsprogram med bla uppsägning av personal ombord i fartygen som följd. Detta kommer påverka koncernen positivt under första halvan av 2017.
 • Tre nya orter får en Smartstation etablerad inom kort. Först ut är Johannishus, sedan Skillinge och Eringsboda. Dessa stationer byggs precis som de senaste fyra stationerna med bolagets egna pengar och finansieras ej av extern bank vilket ger god resultatförbättring för koncernen för kvartal ett under 2017 och framåt.
 • Bolaget har tecknat ett flertal nya arrendekontrakt där en Smartstation skall etableras under våren 2017
 • VD´n Fredrik Johansson har efter rapportdatum till bolaget lånat ut 14Mkr till 4,5% ränta och med 2 års löptid

SMART TANKSTATIONER

Nu när de sex första stationerna är etablerade och nummer sju till tio är på väg och varumärket Smart mer och mer blir känt runtom i landet så har intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta gör att Smart har identifierat 20 nya strategiska samhällen där målet är att etablera en Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att fler orter anmäler sitt intresse för at få en Smart station etablerad. Smart har ett antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels så bör det vara en viss befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, samt att det bör finnas lokala företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen.

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart Energy. Uppskattningsvis finns det ca 5000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 2016.

I övrigt så har Smart en ny leverantör av Smartstationer, vilket gör att strategin ändrats litegrann från tidigare. Nu samlar bolaget på sig så många arrendekontrakt som möjligt för att sedan under andra halvan av 2016 bygga och etablera ett större antal stationer på en och samma gång för att hålla nere tillverkningskostnaderna mm.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Operativa risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Bola-gets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker

Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna.

Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer.

Valutarisker

Intäkter från olje- och gasverksamheten är till stor del i USA-dollar (USD), medan övriga inkomster och kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Osäkerhetsfaktorer

Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk.
Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys

Bolagets framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga.

2016-12-23T12:29:52+01:00Wednesday, November 30, 2016|Alla, Kvartalsrapporter|

Publicering av Q3

Note: This text is not yet translated.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 4,2 Mb) eller engelska (PDF 4,7 Mb)

Q3´s siffror i korthet

 • Omsättning: 410 Msek
 • Bruttoresultat : 44 Msek
 • EBITDA: 9 Msek
 • Koncernsoliditet: 16%

VAD ERBJUDER SMART ENERGY?

 • VIA TANKSTATIONER PÅ SVENSKA LANDSBYGDEN ERBJUDA BEFOLKNINGEN EN SÄKER OCH STABIL LEVERANTÖR AV BRÄNSLEN
 • FÖRSÄLJNING AV BRÄNSLEN I BULK TILL SLUTKUNDER (B2B)
 • TRADING MED BRÄNSLEN SOM FÖRSÄLJS TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Smart Tankstation

Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot kontoret 24h , solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 000 liter, helt dubbelmantlad.

KOMMENTARER TILL RESULTATET

 • Periodens omsättning och resultat levde upp till budget
 • Ökade försäljningsvolymer men lägre omsättning beroende på rekordlågt oljepris
 • Resultatet före skatt för september månad blev + 1.169,000 kr
 • Ledningen jobbar hårt för att behålla och utveckla detta positiva resultat genom ytterligare marginalförbättring, etablering av fler Smartstationer, minskade räntekostnader, ökad bulkförsäljning genom fler aggressiva marknadsföringskampanjer i dotterbolagen samt minskade engångskostnader(konsolideringskostnader) i koncernen.
 • Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 44 Mkr vilket är en markant ökning mot föregående räkenskapsår och i linje med koncernens ekonomiska konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen
 • Resultatet belastades med engångskostnader i samband med uppstart av depån i Trelleborg, mm med ca 2Mkr
 • Initialt höga finansieringskostnader har belastat resultatet med ca 1Mkr men dessa är från och med augusti månad halverade efter att ledningen omförhandlat med banken
 • Resultatet har också påverkats negativt pga höga personalkostnader mm för att bygga upp koncernen, dessa kostnader harförsvunnit från oktober månad efter att arbetsuppgifter har omfördelats inom koncernen. Detta har belastat resultatet med ca 150Tkr varje månad som nu försvunnit från och med oktober månad. Detta har belastat resultatet med 0,95Mkr
 • Resultatet har påverkats negativt pga att sysselsättningsgraden för tankfartyget Pallas Glory endast varit 75% under perioden.
 • Resultatet har påverkats negativt pga Goodwillavskrivningar med ca 1,6Mkr för årets nio månader
 • Bolagets kassa(likvida medel) minskade under årets sex första månader pga att mer kapital har bundits i ökat lager av bränslen samt att belåning av kundfodringar i bank minskades för att börja reducera räntekostnaderna för koncernen. Sista september (utgången av Q3) var kassabehållningen något högre vilket är positivt.
 • Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.
 • En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.
 • Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan) 3 februari.
 • Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget anlitade en större advokatbyrå med stor erfarenhet av liknande situationer. Utredningen visades upp på bolagsstämman i juni av den advokat som genomförde utredningen. Utredningen visade att bolaget och dess ledning inte har brutit mot några regler eller lagar, samtidigt så låg aktien på obs-listan då aktietorget tog sitt hastiga beslut om avnotering vilket gör det svårt att bestrida beslutet. Då noteringsavtalet är otydligt och allmänt tunt så kan en process mot aktietorget bli lång och kostsam med osäker utgång vilket bolagets aktieägare inte skulle vinna på. Därför har bolagets styrelse och ledning valt att jobba på en nylistning på en annan marknadsplats som är seriösare än aktietorget. Arbetet har dragit ut på tiden då ledningen samtidigt arbetar med allt operativt i koncernen. Dock utesluter detta inte att bolaget kan komma att påbörja en juridisk process mot aktietorget för den skada de åsamkat bolaget och dess aktieägare.
 • Bolaget tecknade avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att finna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Mangold Fondkommission förberedde bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, Bl.a. genomgick bolaget en grundlig Due Diligence som utfördes av extern advokatbyrå samt revisionsbyrå Samtidigt så ändrades rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats. Bolaget och Mangold avslutade sitt samarbete kring denna process under hösten och istället anlitades en extern advokatbyrå av bolaget för att handha en nylistningsprocess på lämplig marknadsplats. Denna process pågår nu och har kommit långt och en ansökan till en större marknadsplats för aktier är nu inlämnad. Mer löpande information om detta kommer när det finns relevant information attt kommunicera.
 • Smart har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel och fartyget är nu till stor del sysselsatt av koncernens tradingbolag.
 • Den egna bränsledepån i Trelleborg togs i bruk och fungerar nu enligt plan med mycket tillfredställande resultat.
 • En ny Smartstation etablerades i Ärla, dock är den inte invigd ännu men beräknas att startas upp under december. Problemet med denna etbalering har varit att lokala myndigheter har begärt extra åtgärder och ökat sina krav på stationen under hösten trots att Smartstationerna är byggda enligt MSB´s regler och föreskrifter. Dels har Vattenfall strulat länge med att dra fram elskåp till stationen då de inte fått godkännande av trafikverket att dra elkabeln under vägen som passerar stationen. Detta skall vara avklarat och även de andra åtgärderna som krävs av lokala räddningstjänsten. Tyvärr så kan sådant här uppstå och bolagets ledning har lärt sig mycket inför kommande etableringar av Smartstationer. De fem första stationerna gick betydligt lättare och snabbare att etablera.
 • Koncernen har fått en ny kreditlina på 7,5Mkr i en svensk storbank för valutasäkring som används när bränsle köps in i utländsk valuta för lagring i depån i Trelleborg
 • Dotterbolaget Pallas Group AB har ansökt om avlistning av dess aktie för att bespara koncernen betydligt med pengar varje år.
 • Pallas Group AB har påbörjat ett större besparingsprogram med bla uppsägning av personal ombord i fartygen som följd. Detta kommer påverka koncernen positivt under första halvan av 2017.
 • Tre nya orter får en Smartstation etablerad inom kort. Först ut är Johannishus, sedan Skillinge och Eringsboda. Dessa stationer byggs precis som de senaste fyra stationerna med bolagets egna pengar och finansieras ej av extern bank vilket ger god resultatförbättring för koncernen för kvartal ett under 2017 och framåt.
 • Bolaget har tecknat ett flertal nya arrendekontrakt där en Smartstation skall etableras under våren 2017
 • VD´n Fredrik Johansson har efter rapportdatum till bolaget lånat ut 14Mkr till 4,5% ränta och med 2 års löptid

SMART TANKSTATIONER

Nu när de sex första stationerna är etablerade och nummer sju till tio är på väg och varumärket Smart mer och mer blir känt runtom i landet så har intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta gör att Smart har identifierat 20 nya strategiska samhällen där målet är att etablera en Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att fler orter anmäler sitt intresse för at få en Smart station etablerad. Smart har ett antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels så bör det vara en viss befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, samt att det bör finnas lokala företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen.

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart Energy. Uppskattningsvis finns det ca 5000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 2016.

I övrigt så har Smart en ny leverantör av Smartstationer, vilket gör att strategin ändrats litegrann från tidigare. Nu samlar bolaget på sig så många arrendekontrakt som möjligt för att sedan under andra halvan av 2016 bygga och etablera ett större antal stationer på en och samma gång för att hålla nere tillverkningskostnaderna mm.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Operativa risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Bola-gets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker

Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna.

Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer.

Valutarisker

Intäkter från olje- och gasverksamheten är till stor del i USA-dollar (USD), medan övriga inkomster och kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Osäkerhetsfaktorer

Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk.
Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys

Bolagets framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga.

2017-01-31T09:11:20+01:00Wednesday, November 30, 2016|Alla, Kvartalsrapporter, Uncategorized|

Publicering av Q3

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Q3´s siffror i korthet

 • Omsättning: 410 Msek
 • Bruttoresultat : 44 Msek
 • EBITDA: 9 Msek
 • Koncernsoliditet: 16%

VAD ERBJUDER SMART ENERGY?

 • VIA TANKSTATIONER PÅ SVENSKA LANDSBYGDEN ERBJUDA BEFOLKNINGEN EN SÄKER OCH STABIL LEVERANTÖR AV BRÄNSLEN
 • FÖRSÄLJNING AV BRÄNSLEN I BULK TILL SLUTKUNDER (B2B)
 • TRADING MED BRÄNSLEN SOM FÖRSÄLJS TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Smart Tankstation

Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot kontoret 24h , solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 000 liter, helt dubbelmantlad.

KOMMENTARER TILL RESULTATET

 • Periodens omsättning och resultat levde upp till budget
 • Ökade försäljningsvolymer men lägre omsättning beroende på rekordlågt oljepris
 • Resultatet före skatt för september månad blev + 1.169,000 kr
 • Ledningen jobbar hårt för att behålla och utveckla detta positiva resultat genom ytterligare marginalförbättring, etablering av fler Smartstationer, minskade räntekostnader, ökad bulkförsäljning genom fler aggressiva marknadsföringskampanjer i dotterbolagen samt minskade engångskostnader(konsolideringskostnader) i koncernen.
 • Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 44 Mkr vilket är en markant ökning mot föregående räkenskapsår och i linje med koncernens ekonomiska konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen
 • Resultatet belastades med engångskostnader i samband med uppstart av depån i Trelleborg, mm med ca 2Mkr
 • Initialt höga finansieringskostnader har belastat resultatet med ca 1Mkr men dessa är från och med augusti månad halverade efter att ledningen omförhandlat med banken
 • Resultatet har också påverkats negativt pga höga personalkostnader mm för att bygga upp koncernen, dessa kostnader harförsvunnit från oktober månad efter att arbetsuppgifter har omfördelats inom koncernen. Detta har belastat resultatet med ca 150Tkr varje månad som nu försvunnit från och med oktober månad. Detta har belastat resultatet med 0,95Mkr
 • Resultatet har påverkats negativt pga att sysselsättningsgraden för tankfartyget Pallas Glory endast varit 75% under perioden.
 • Resultatet har påverkats negativt pga Goodwillavskrivningar med ca 1,6Mkr för årets nio månader
 • Bolagets kassa(likvida medel) minskade under årets sex första månader pga att mer kapital har bundits i ökat lager av bränslen samt att belåning av kundfodringar i bank minskades för att börja reducera räntekostnaderna för koncernen. Sista september (utgången av Q3) var kassabehållningen något högre vilket är positivt.
 • Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.
 • En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.
 • Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan) 3 februari.
 • Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget anlitade en större advokatbyrå med stor erfarenhet av liknande situationer. Utredningen visades upp på bolagsstämman i juni av den advokat som genomförde utredningen. Utredningen visade att bolaget och dess ledning inte har brutit mot några regler eller lagar, samtidigt så låg aktien på obs-listan då aktietorget tog sitt hastiga beslut om avnotering vilket gör det svårt att bestrida beslutet. Då noteringsavtalet är otydligt och allmänt tunt så kan en process mot aktietorget bli lång och kostsam med osäker utgång vilket bolagets aktieägare inte skulle vinna på. Därför har bolagets styrelse och ledning valt att jobba på en nylistning på en annan marknadsplats som är seriösare än aktietorget. Arbetet har dragit ut på tiden då ledningen samtidigt arbetar med allt operativt i koncernen. Dock utesluter detta inte att bolaget kan komma att påbörja en juridisk process mot aktietorget för den skada de åsamkat bolaget och dess aktieägare.
 • Bolaget tecknade avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att finna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Mangold Fondkommission förberedde bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, Bl.a. genomgick bolaget en grundlig Due Diligence som utfördes av extern advokatbyrå samt revisionsbyrå Samtidigt så ändrades rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats. Bolaget och Mangold avslutade sitt samarbete kring denna process under hösten och istället anlitades en extern advokatbyrå av bolaget för att handha en nylistningsprocess på lämplig marknadsplats. Denna process pågår nu och har kommit långt och en ansökan till en större marknadsplats för aktier är nu inlämnad. Mer löpande information om detta kommer när det finns relevant information attt kommunicera.
 • Smart har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel och fartyget är nu till stor del sysselsatt av koncernens tradingbolag.
 • Den egna bränsledepån i Trelleborg togs i bruk och fungerar nu enligt plan med mycket tillfredställande resultat.
 • En ny Smartstation etablerades i Ärla, dock är den inte invigd ännu men beräknas att startas upp under december. Problemet med denna etbalering har varit att lokala myndigheter har begärt extra åtgärder och ökat sina krav på stationen under hösten trots att Smartstationerna är byggda enligt MSB´s regler och föreskrifter. Dels har Vattenfall strulat länge med att dra fram elskåp till stationen då de inte fått godkännande av trafikverket att dra elkabeln under vägen som passerar stationen. Detta skall vara avklarat och även de andra åtgärderna som krävs av lokala räddningstjänsten. Tyvärr så kan sådant här uppstå och bolagets ledning har lärt sig mycket inför kommande etableringar av Smartstationer. De fem första stationerna gick betydligt lättare och snabbare att etablera.
 • Koncernen har fått en ny kreditlina på 7,5Mkr i en svensk storbank för valutasäkring som används när bränsle köps in i utländsk valuta för lagring i depån i Trelleborg
 • Dotterbolaget Pallas Group AB har ansökt om avlistning av dess aktie för att bespara koncernen betydligt med pengar varje år.
 • Pallas Group AB har påbörjat ett större besparingsprogram med bla uppsägning av personal ombord i fartygen som följd. Detta kommer påverka koncernen positivt under första halvan av 2017.
 • Tre nya orter får en Smartstation etablerad inom kort. Först ut är Johannishus, sedan Skillinge och Eringsboda. Dessa stationer byggs precis som de senaste fyra stationerna med bolagets egna pengar och finansieras ej av extern bank vilket ger god resultatförbättring för koncernen för kvartal ett under 2017 och framåt.
 • Bolaget har tecknat ett flertal nya arrendekontrakt där en Smartstation skall etableras under våren 2017
 • VD´n Fredrik Johansson har efter rapportdatum till bolaget lånat ut 14Mkr till 4,5% ränta och med 2 års löptid

SMART TANKSTATIONER

Nu när de sex första stationerna är etablerade och nummer sju till tio är på väg och varumärket Smart mer och mer blir känt runtom i landet så har intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta gör att Smart har identifierat 20 nya strategiska samhällen där målet är att etablera en Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att fler orter anmäler sitt intresse för at få en Smart station etablerad. Smart har ett antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels så bör det vara en viss befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, samt att det bör finnas lokala företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen.

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart Energy. Uppskattningsvis finns det ca 5000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 2016.

I övrigt så har Smart en ny leverantör av Smartstationer, vilket gör att strategin ändrats litegrann från tidigare. Nu samlar bolaget på sig så många arrendekontrakt som möjligt för att sedan under andra halvan av 2016 bygga och etablera ett större antal stationer på en och samma gång för att hålla nere tillverkningskostnaderna mm.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Operativa risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Bola-gets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker

Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna.

Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer.

Valutarisker

Intäkter från olje- och gasverksamheten är till stor del i USA-dollar (USD), medan övriga inkomster och kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Osäkerhetsfaktorer

Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk.
Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys

Bolagets framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 4,2 Mb) eller engelska (PDF 4,7 Mb)

2017-02-08T10:29:05+01:00Wednesday, November 30, 2016|Alla, Kvartalsrapporter, Unkategorisiert|
Go to Top