Kallelse Årsstämma Smart Energy Sweden Group AB

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756-4611 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de [...]