Smart Energy genomför ytterligare kapitalanskaffning på 25,5 Mkr