Smart Energy genomför riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning