Secoya Group utnyttjar tillsammans 28,5 miljoner teckningsoptioner