Secoya Group utnyttjar tillsammans 20 miljoner teckningsoptioner