Publicering av Q2

Note: This text is not yet translated.

Se delårsrapport på svenska (PDF 5,6 Mb) eller engelska (PDF 5,3 Kb)

Q2 ́s siffror i korthet:

 • Omsättning: 254 Msek
 • Bruttoresultat : 26 Msek
 • EBITDA: 4 Msek
 • Koncernsoliditet: 18%

VAD ERBJUDER SMART ENERGY?

 • Via tankstationer på svenska landsbygden erbjuda befolkningen en säker och stabil leverantör av bränslen.
 • Försäljning av bränslen i bulk till slutkunder (B2B)
 • Trading med bränslen som försäljs till återförsäljare

SMART TANKSTATION

Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot kontoret 24h , solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 000 liter, helt dubbelmantlad.

KOMMENTARER TILL RESULTATET

 • Periodens omsättning och resultat levde upp till budget
 • Ökade försäljningsvolymer men lägre omsättning beroende på rekordlågt oljepris
 • Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 25Mkr vilket är en markant ökning mot föregående räkenskapsår och i linje med koncernens ekonomiska konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen
 • Resultatet belastades med engångskostnader i samband med uppstart av depån i Trelleborg, mm med ca 2Mkr
 • Initialt höga nansieringskostnader har belastat resultatet med ca 1Mkr men dessa är från och med augusti månad halverade efter att ledningen omförhandlat med banken
 • Resultatet har också påverkats negativt pga höga personalkostnader mm för att bygga upp koncernen, dessa kostnader kommer att försvinna från oktober månad efter att arbetsuppgifter har omfördelats inom koncernen. Detta har belastat resultatet med ca 150Tkr varje månad som nu försvinner från oktober. Detta har alltså belastat resultatet med 0,95Mkr för årets sex första månader
 • Resultatet har påverkats negativt pga att sysselsättningsgraden för tankfartyget Pallas Glory endast varit 70% under perioden.
 • Resultatet har påverkats negativt pga Goodwillavskrivningar med ca 1Mkr
 • Bolagets kassa(likvida medel) har minskat pga att mer kapital har bundits i ökat lager av bränslen samt att belåning av kundfodringar i bank har minskats för att börja reducera räntekostnaderna för koncernen
 • Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.
 • En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.
 • Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget har anlitat juridiskt ombud som utreder ärendet.
 • Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan)
 • Bolaget har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att nna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Arbetet med att ytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt och förbereder bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, Bl.a. genomgår bolaget en grundlig Due Diligence som utförs av extern advokatbyrå samt revisionsbyrå Samtidigt så ändras rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats
 • Smart har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel.
 • Den egna bränsledepån i Trelleborg togs i bruk
 • En ny Smartstation etablerdes i Ärla, dock är den inte invigd ännu men beräknas
  inom kort att startas upp
 • Koncernen har fått en ny kreditlina på 7,5Mkr i en svensk storbank för valutasäkring som används när bränsle köps in i utländsk valuta för lagring i depån i Trelleborg
 • Dotterbolaget Pallas Group AB har ansökt om avlistning av dess aktie för att bespara koncernen betydligt med pengar varje år.
 • Pallas Group AB har påbörjat ett större besparingsprogram med bla uppsägning av personal ombord i fartygen som följd. Detta kommer påverka koncernen positivt under första halvan av 2017.

SMART TANKSTATIONER

Nu när de sex första stationerna är etablerade och nummer sju till tio är på väg och varumärket Smart mer och mer blir känt runtom i landet så har intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta gör att Smart har identi erat 20 nya strategiska samhällen där målet är att etablera en Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att er orter anmäler sitt intresse för at få en Smart station etablerad. Smart har ett antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels så bör det vara en viss befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, samt att det bör nnas lokala företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen.

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart Energy. Uppskattningsvis nns det ca 5000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 2016.

I övrigt så har Smart en ny leverantör av Smartstationer, vilket gör att strategin ändrats litegrann från tidigare. Nu samlar bolaget på sig så många arrendekontrakt som möjligt för att sedan under andra halvan av 2016 bygga och etablera ett större antal stationer på en och samma gång för att hålla nere tillverkningskostnaderna mm.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Operativa risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Bola-gets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande be nner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker

Bolaget exponeras för olika nansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassa ödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett nansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk ( nansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan nansiera sina åtaganden. Kassa ödesrisk är risken att bolagets kassa öde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valuta uktuationer.

Valutarisker

Intäkter från olje- och gasverksamheten är till stor del i USA-dollar (USD), medan övriga inkomster och kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kurs uktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Osäkerhetsfaktorer

Förutom branschspeci ka risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvali cerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys

Bolagets framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att nna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga. Huvuddelen av intäkterna framöver väntas dock komma från den inhemska svenska bränslemarknaden, men även där nns riskfaktorer såsom den allmänna konjunkturen, skatter m.m.

Transaktioner med närstående

Bolaget tillämpar RR 23 Upplysningar om närstående, vilken ställer krav på upplysningar om transaktioner med närstående. Närstående de nieras i rekommendationen som företag eller fysisk person som utövar bestämmande eller betydande in ytande över företagets nansiella eller operationella beslut. Detta innebär att upplysningar lämnas om transaktioner med närstående som innebär ett utbyte av resurser, tjänster och förpliktelser, oavsett om ersättning utgår eller inte.

2017-01-31T09:13:04+01:00Thursday, September 15, 2016|Alla, Kvartalsrapporter|

Publicering av Q2

Note: This text is not yet translated.

Se delårsrapport på svenska (PDF 5,6 Mb) eller engelska (PDF 5,3 Kb)

Q2 ́s siffror i korthet:

 • Omsättning: 254 Msek
 • Bruttoresultat : 26 Msek
 • EBITDA: 4 Msek
 • Koncernsoliditet: 18%

VAD ERBJUDER SMART ENERGY?

 • Via tankstationer på svenska landsbygden erbjuda befolkningen en säker och stabil leverantör av bränslen.
 • Försäljning av bränslen i bulk till slutkunder (B2B)
 • Trading med bränslen som försäljs till återförsäljare

SMART TANKSTATION

Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot kontoret 24h , solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 000 liter, helt dubbelmantlad.

KOMMENTARER TILL RESULTATET

 • Periodens omsättning och resultat levde upp till budget
 • Ökade försäljningsvolymer men lägre omsättning beroende på rekordlågt oljepris
 • Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 25Mkr vilket är en markant ökning mot föregående räkenskapsår och i linje med koncernens ekonomiska konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen
 • Resultatet belastades med engångskostnader i samband med uppstart av depån i Trelleborg, mm med ca 2Mkr
 • Initialt höga nansieringskostnader har belastat resultatet med ca 1Mkr men dessa är från och med augusti månad halverade efter att ledningen omförhandlat med banken
 • Resultatet har också påverkats negativt pga höga personalkostnader mm för att bygga upp koncernen, dessa kostnader kommer att försvinna från oktober månad efter att arbetsuppgifter har omfördelats inom koncernen. Detta har belastat resultatet med ca 150Tkr varje månad som nu försvinner från oktober. Detta har alltså belastat resultatet med 0,95Mkr för årets sex första månader
 • Resultatet har påverkats negativt pga att sysselsättningsgraden för tankfartyget Pallas Glory endast varit 70% under perioden.
 • Resultatet har påverkats negativt pga Goodwillavskrivningar med ca 1Mkr
 • Bolagets kassa(likvida medel) har minskat pga att mer kapital har bundits i ökat lager av bränslen samt att belåning av kundfodringar i bank har minskats för att börja reducera räntekostnaderna för koncernen
 • Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.
 • En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.
 • Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget har anlitat juridiskt ombud som utreder ärendet.
 • Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan)
 • Bolaget har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att nna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Arbetet med att ytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt och förbereder bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, Bl.a. genomgår bolaget en grundlig Due Diligence som utförs av extern advokatbyrå samt revisionsbyrå Samtidigt så ändras rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats
 • Smart har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel.
 • Den egna bränsledepån i Trelleborg togs i bruk
 • En ny Smartstation etablerdes i Ärla, dock är den inte invigd ännu men beräknas
  inom kort att startas upp
 • Koncernen har fått en ny kreditlina på 7,5Mkr i en svensk storbank för valutasäkring som används när bränsle köps in i utländsk valuta för lagring i depån i Trelleborg
 • Dotterbolaget Pallas Group AB har ansökt om avlistning av dess aktie för att bespara koncernen betydligt med pengar varje år.
 • Pallas Group AB har påbörjat ett större besparingsprogram med bla uppsägning av personal ombord i fartygen som följd. Detta kommer påverka koncernen positivt under första halvan av 2017.

SMART TANKSTATIONER

Nu när de sex första stationerna är etablerade och nummer sju till tio är på väg och varumärket Smart mer och mer blir känt runtom i landet så har intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta gör att Smart har identi erat 20 nya strategiska samhällen där målet är att etablera en Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att er orter anmäler sitt intresse för at få en Smart station etablerad. Smart har ett antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels så bör det vara en viss befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, samt att det bör nnas lokala företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen.

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart Energy. Uppskattningsvis nns det ca 5000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 2016.

I övrigt så har Smart en ny leverantör av Smartstationer, vilket gör att strategin ändrats litegrann från tidigare. Nu samlar bolaget på sig så många arrendekontrakt som möjligt för att sedan under andra halvan av 2016 bygga och etablera ett större antal stationer på en och samma gång för att hålla nere tillverkningskostnaderna mm.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Operativa risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Bola-gets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande be nner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker

Bolaget exponeras för olika nansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassa ödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett nansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk ( nansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan nansiera sina åtaganden. Kassa ödesrisk är risken att bolagets kassa öde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valuta uktuationer.

Valutarisker

Intäkter från olje- och gasverksamheten är till stor del i USA-dollar (USD), medan övriga inkomster och kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kurs uktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Osäkerhetsfaktorer

Förutom branschspeci ka risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvali cerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys

Bolagets framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att nna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga. Huvuddelen av intäkterna framöver väntas dock komma från den inhemska svenska bränslemarknaden, men även där nns riskfaktorer såsom den allmänna konjunkturen, skatter m.m.

Transaktioner med närstående

Bolaget tillämpar RR 23 Upplysningar om närstående, vilken ställer krav på upplysningar om transaktioner med närstående. Närstående de nieras i rekommendationen som företag eller fysisk person som utövar bestämmande eller betydande in ytande över företagets nansiella eller operationella beslut. Detta innebär att upplysningar lämnas om transaktioner med närstående som innebär ett utbyte av resurser, tjänster och förpliktelser, oavsett om ersättning utgår eller inte.

2017-01-31T09:13:04+01:00Thursday, September 15, 2016|Alla, Kvartalsrapporter, Uncategorized|

Publicering av Q2

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Note: This text is not yet translated.

Se delårsrapport på svenska (PDF 5,6 Mb) eller engelska (PDF 5,3 Kb)

Q2 ́s siffror i korthet:

 • Omsättning: 254 Msek
 • Bruttoresultat : 26 Msek
 • EBITDA: 4 Msek
 • Koncernsoliditet: 18%

VAD ERBJUDER SMART ENERGY?

 • Via tankstationer på svenska landsbygden erbjuda befolkningen en säker och stabil leverantör av bränslen.
 • Försäljning av bränslen i bulk till slutkunder (B2B)
 • Trading med bränslen som försäljs till återförsäljare

SMART TANKSTATION

Helt automatiserad, går att betala med alla kreditkort samt egna Smartkort, uppkopplad mot kontoret 24h , solceller driver lamporna, går att tanka både bensin och diesel, byggs i Sverige, CE – godkänd, rymmer 20-30 000 liter, helt dubbelmantlad.

KOMMENTARER TILL RESULTATET

 • Periodens omsättning och resultat levde upp till budget
 • Ökade försäljningsvolymer men lägre omsättning beroende på rekordlågt oljepris
 • Bruttoresultatet (Täckningsbidrag 1) uppgick till ca 25Mkr vilket är en markant ökning mot föregående räkenskapsår och i linje med koncernens ekonomiska konsolideringsplan för de olika operativa dotterbolagen
 • Resultatet belastades med engångskostnader i samband med uppstart av depån i Trelleborg, mm med ca 2Mkr
 • Initialt höga nansieringskostnader har belastat resultatet med ca 1Mkr men dessa är från och med augusti månad halverade efter att ledningen omförhandlat med banken
 • Resultatet har också påverkats negativt pga höga personalkostnader mm för att bygga upp koncernen, dessa kostnader kommer att försvinna från oktober månad efter att arbetsuppgifter har omfördelats inom koncernen. Detta har belastat resultatet med ca 150Tkr varje månad som nu försvinner från oktober. Detta har alltså belastat resultatet med 0,95Mkr för årets sex första månader
 • Resultatet har påverkats negativt pga att sysselsättningsgraden för tankfartyget Pallas Glory endast varit 70% under perioden.
 • Resultatet har påverkats negativt pga Goodwillavskrivningar med ca 1Mkr
 • Bolagets kassa(likvida medel) har minskat pga att mer kapital har bundits i ökat lager av bränslen samt att belåning av kundfodringar i bank har minskats för att börja reducera räntekostnaderna för koncernen
 • Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

 • Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.
 • En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.
 • Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget har anlitat juridiskt ombud som utreder ärendet.
 • Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan)
 • Bolaget har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att nna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Arbetet med att ytta aktien från nuvarande OTC lista till en reglerad handelsplats pågår. Mangold Fondkommission arbetar för fullt och förbereder bolaget för att kunna klara en nylistningsprocess, Bl.a. genomgår bolaget en grundlig Due Diligence som utförs av extern advokatbyrå samt revisionsbyrå Samtidigt så ändras rutinerna internt för informationsgivning mm för att uppfylla kraven från en reglerad handelsplats
 • Smart har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel.
 • Den egna bränsledepån i Trelleborg togs i bruk
 • En ny Smartstation etablerdes i Ärla, dock är den inte invigd ännu men beräknas
  inom kort att startas upp
 • Koncernen har fått en ny kreditlina på 7,5Mkr i en svensk storbank för valutasäkring som används när bränsle köps in i utländsk valuta för lagring i depån i Trelleborg
 • Dotterbolaget Pallas Group AB har ansökt om avlistning av dess aktie för att bespara koncernen betydligt med pengar varje år.
 • Pallas Group AB har påbörjat ett större besparingsprogram med bla uppsägning av personal ombord i fartygen som följd. Detta kommer påverka koncernen positivt under första halvan av 2017.

SMART TANKSTATIONER

Nu när de sex första stationerna är etablerade och nummer sju till tio är på väg och varumärket Smart mer och mer blir känt runtom i landet så har intresset ökat markant för att få en Smartstation etablerad i sin bygd. Detta gör att Smart har identi erat 20 nya strategiska samhällen där målet är att etablera en Smartstation under kommande år. Målet kan komma att regleras uppåt i takt med att er orter anmäler sitt intresse för at få en Smart station etablerad. Smart har ett antal krav som bör uppnås för att en station skall etableras. Dels så bör det vara en viss befolkningsmängd, inte alltför nära en etablerad bensinstation, samt att det bör nnas lokala företagare som vill tanka sina fordon på Smartstationen.

Marknaden är stor för små, enkla kostnadseffektiva bensinstationer på svenska landsbygden. Dels pga att de större bensinbolagen väljer att fokusera på större samhällen och städer. Detta beror på deras krav på vinster och storskalighetsprincip vilket skapar en marknad för en aktör som Smart Energy. Uppskattningsvis nns det ca 5000 lämpliga orter som är i behov av en Smart tankstation och att inneha 10% av marknaden är ett rimligt mål över en 5 årsperiod. Marginalen per försåld liter bränsle via tankstationerna är mycket god och beräknas att vara god även under 2016.

I övrigt så har Smart en ny leverantör av Smartstationer, vilket gör att strategin ändrats litegrann från tidigare. Nu samlar bolaget på sig så många arrendekontrakt som möjligt för att sedan under andra halvan av 2016 bygga och etablera ett större antal stationer på en och samma gång för att hålla nere tillverkningskostnaderna mm.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Operativa risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Bola-gets verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag, bl. a. aktiva inom gas- och oljeutvinning och bränsleförsäljning, ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till transporter, utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även gällande tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning placering av tankstationer och miljöfrågor. Därtill skall beaktas att Bolaget fortfarande be nner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en mindre organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker

Bolaget exponeras för olika nansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassa ödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett nansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk ( nansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan nansiera sina åtaganden. Kassa ödesrisk är risken att bolagets kassa öde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valuta uktuationer.

Valutarisker

Intäkter från olje- och gasverksamheten är till stor del i USA-dollar (USD), medan övriga inkomster och kostnader för bolaget mestadels är i svenska kronor (SEK). Kurs uktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga.

Osäkerhetsfaktorer

Förutom branschspeci ka risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvali cerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering i Bolagets aktie.

Känslighetsanalys

Bolagets framtida intjäningsförmåga är till viss del även knuten till framgången i att nna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga. Huvuddelen av intäkterna framöver väntas dock komma från den inhemska svenska bränslemarknaden, men även där nns riskfaktorer såsom den allmänna konjunkturen, skatter m.m.

Transaktioner med närstående

Bolaget tillämpar RR 23 Upplysningar om närstående, vilken ställer krav på upplysningar om transaktioner med närstående. Närstående de nieras i rekommendationen som företag eller fysisk person som utövar bestämmande eller betydande in ytande över företagets nansiella eller operationella beslut. Detta innebär att upplysningar lämnas om transaktioner med närstående som innebär ett utbyte av resurser, tjänster och förpliktelser, oavsett om ersättning utgår eller inte.

2017-02-08T10:34:05+01:00Thursday, September 15, 2016|Alla, Kvartalsrapporter, Unkategorisiert|
Go to Top