Se pressmeddelande på svenska (PDF 112 Kb)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017 I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Smart Energy Sweden Group AB (publ) höll onsdagen den 29 juni 2017 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 1 643 841 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 86 307 604 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg, Fredrik Johansson och Karl-Erik Johansson. Styrelsen omfattar således tre styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Fredrik Waern.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt är att sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella expansionsmöjligheter och kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida (www.smartenergysweden.se).

Denna information är av sådan karaktär som Smart Energy Sweden Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 klockan 14.30.