Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756-4611 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 juni 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Alla handlingar såsom formell kallelse, fullmakt och poströstningsformulär hittar du här