Se pressmeddelande på svenska (PDF 107 Kb)

Bolagsstämman har idag beslutat att godkänna den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 20 januari 2017. Vid stämman beslutades även att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen.

Villkoren för företrädesemissionen

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 378 215,6 kronor genom emission av högst 233 782 156 nya aktier.
 2. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,1 kronor per aktie, där 0,1 kronor utgör kvotvärde och 0 kronor utgör överkurs.
 3. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock med nedanstående undantag.
 4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 gammal aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt, och 2 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.
 5. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 27 januari 2017.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 9 mars 2017 och såvitt avser garantens teckning av aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den 23 februari 2017 till och med den 10 mars 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier, i proportion till sådant åtaganden.
 9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
  Edshultshall Holding AB (Fredrik Johanssons helägda bolag) har avsagt sig rätten att teckna sig för sin andel i företrädesemissionen och låter istället alla övriga aktieägare få rätten att teckna sig för dessa.
  Partner Fondkommission AB är anlitade som emissionsinstitut för emissionerna och kommer att tillse hantering av teckningssedlar, registrering och leveranser av aktierna mm.

Ändringarna av bolagsordningen

§ 4 Aktiekapital

Tidigare lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.”

Ny lydelse:
”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor”

§ 5 Antal aktier

Tidigare lydelse:
”Lägsta antal utgivna aktier får vara 200 000 000 högst antal utgivna aktier får vara 800 000 000”

Ny lydelse:
”Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000”
_____________
VD
Fredrik Johansson