Bolagsordning Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr. 556756-4611

§1 Firma
Bolagets firma är Smart Energy Sweden Group AB. Bolaget är publikt.

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götalands Län.

§3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, import, lagring och försäljning av bränslen och oljeprodukter, driva egna bensinstationer, direkt eller indirekt äga tankfartyg, bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapital ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Lägst antal aktier utgivna aktier får vara 400 000 000 högst antal utgivna aktier får vara 1 600 000 000.

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1 – 31/12.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§9 Kallelse till bolagsstämma och rätt till deltagande vid årsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidning och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följanden ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordföranden för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en justeringsman.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkänna förslag till dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Besluta:
  1. Fastställese av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning,
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 2. Val av:
  1. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
  2. revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 3. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 16 juli 2019.