Loading...

Bolagsordning

Bolagsordning2019-04-01T12:13:51+00:00

Bolagsordning Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr. 556756-4611

§1 Firma
Bolagets firma är Smart Energy Sweden Group AB (publ).

§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun, Göteborg län.

§3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK.

§5 Antal aktier
Lägst antal utgivna aktier får vara 400 000 000 högst antal utgivna aktier får vara 1 600 000 000.

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1- 31/12.

§7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§9 Kallelse till bolagsstämma och rätt till deltagande vid årsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri upphör skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en justeringsman.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkänna förslag till dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Besluta
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 9. Val av;
  a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
  b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.