Årsredovisning 2015

Note: This text is not yet translated.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 17,7 Mb) eller engelska (PDF 7,2 Mb)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Bolaget är moderbolag i en koncern där de äger 100 % i Smart Energy Sweden Fuels AB, 556995-6658, som i sin tur äger 100 % i Smart Energy Sweden AB. Smart Energy Sweden AB äger tre dotterbolag, Smart Energy Sweden Försäljnings AB, 556981-0087, som ägs till 70 %, Energi & Bränsle i Skåne AB, 556897-8661, och Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, 556924-4725, som båda ägs till 100 %. Osvald Mattssons Åkeri AB är ett helägt dotterbolag till Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, båda med säten i Kungsbacka. Bolagen i koncernen bedriver försäljning av bränslen och har säte Göteborg förutom Energi & Bränsle i Skåne AB vars säte är i Landskrona.

I koncernen ingår även Pallas Group AB(publ) med sina dotterbolag, Pallas Shipping AB och Pallas Oil AB samt dotterdotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas Petroleum Inc.

I koncernen ingår även Pallas Group AB(publ) med sina dotterbolag, Pallas Shipping AB och Pallas Oil AB samt dotterdotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas Petroleum Inc.

Organisation & ledning
Smart Energy sysselsätter ca 25 personer i land och ca 30 personer ombord på fartygen.

Styrelsens arbete under året
Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB består av 4 personer.

Under räkenskapsåret har det avhållits 15 protokollförda möten. Styrelsen har en antagen ordning för standardrapportering av bolagets nansiella situation, kundrelationer samt marknadsläge för koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB godkändes vid den extra bolagsstämman den 27 juli. Samtidigt godkändes även namnändringen till Smart Energy Sweden Group AB (publ) (Smart Energy). Val av ny styrelse och ny revisor godkändes enligt förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Den nya koncernen beräknades under innevarande år, omsätta ca 330 MSEK och på helårsbasis omsätta ca 750 MSEK.

Den 5 augusti öppnade Smart Energy sin andra tankstation i Småland, nu i Bor. Den allra första stationen nns i Skruv, vilken öppnades under våren 2015.

Smart Energy har via dotterbolag tecknat ett nytt kreditavtal gällande både banklån och rörelsekrediter på totalt 89 MSEK. Detta stärker bolagets nansiella ställning, samtidigt som det öppnar för framtida förvärv av t.ex. er bränslebolag.

Bolagets namnbyte från Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 7 augusti 2015.

Bränslebolaget Energi & Bränsle i Skåne AB förvärvades under perioden genom ett av Smart Energy Sweden Group AB:s dotterbolag. Energi och Bränsle har länge varit marknadsledande på bränsleförsäljning i Skåneregionen. Energi & Bränsle köper och säljer bränslen till bl.a. jordbruk och industri, och hade en nettoomsättning på ca 350 MSEK under 2014, och man fortsätter att öka försäljningen. Försäljningen inom Smart-koncernen, inkl. nyförvärvet av Energi & Bränsle, blir ca 75 miljoner liter bränsle årligen och är stadigt ökande. Genom förvärvet ökar Smart-koncernen sin nettoomsättning till ca 750 MSEK per helår.

En ny Smart-station installerades i mitten av augusti i Svärtinge nordväst om Norrköping. Den nya stationen beräknas öka koncernens försäljning med cirka 12 MSEK per år. Smart är ensam station på orten.

Ytterligare en Smart tankstation installerades i augusti. Stationen nns i Sunnanå i Dalsland, där den kommer att kunna serva fordon både på mark och i vatten. Den nya Smart-stationen beräknas omsättningsöka koncernens försäljning med cirka 8 MSEK per år när den driftsätts. Smart blir ensam station på orten.

Totalt 4 Smart stationer etablerades under 2015.

Smart Energy och GEM Global Yield Fund (GEM) har undertecknat ett avtal, där GEM förbinder sig att investera upp till 140 MSEK i Smart Energy Sweden Group AB under de kommande 5 åren. Avtalet ger Smart Energy möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i Smart från GEM genom riktade nyemissioner.

Smart Energy har tecknat avtal om ensamrätt för den Svenska marknaden gällande bränsletillsatsen Xbee för en period på 5 år, med start den 28 augusti 2015. De första leveranserna av Xbee skedde under november månad. Tillsatsen är ett så kallat organiskt bränsleadditiv, som gör att kondens, slam och bakterier m.m. emulgeras (blandas väl) med bränslet. Samtidigt blir förbränningen mer fullständig, vilket motverkar sot och rök, samt gör att bränslesystem och tankar blir renade. Xbee reducerar på det här sättet utsläppen av bl.a. CO2 (koldioxid), NOx (kväveoxider) och partiklar genom att bränsleförbrukningen minskar. Dock beroende på motortyp samt hur fordonet används.

Bolaget har under perioden förvärvat majoriteten av sjölogistikbolaget Pallas Group AB (Pallas) som arbetar under namnet Pallas Shipping. Pallas äger och driver två specialanpassade tankfartyg som kommer att användas till transport av bränsleprodukter för Smart samt externa kunder som Pallas servar i dagsläget. Förvärvet är en del av Smarts strategiska plan och kommer göra så att Pallas och Smart tillsammans sparar ca 1,5Mkr per år genom gemensamt nyttjande av kontor, personal samt administration. Förvärvet kommer att öka EBITDA resultatet med ca 8-10 Mkr årligen för Smartkoncernen.

Bolaget har hållit en extra bolagsstämma 16:e november där förvärvet av kontrollposten i Pallas Group AB motsvarande 50,1% av rösterna samt 18% av kapitalet godkändes.

Det beslutades även att styrelsesammansättningen skulle förändras. Tillträdda nya ledamöter blev Per Fougberg, Karl-Erik Johansson samt Martin Skoglund. Detta för att möta bolagets framtida behov av erfarna strateger och företagsutvecklare med stor kunskap om nansiering, utveckling, samt drift av tillväxtbolag såsom Smart Energy. Det beslutades att Fredrik Johansson skulle anställas som VD från januari 2016 samt att Karl-Erik Johansson tar posten som styrelseordförande.

Bolaget har beslutat att dela ut sitt innehav i Webbster Media Group till aktieägarna. Utdelningen godkändes på extra bolagstämma den 16:e november. Aktierna delades ut till Smart Energys aktieägare i början av januari.

Bolaget har kallat på pengar från GEM Fund vilket har resulterat i att bolaget fått in drygt 32 Mkr i kassan och som betalning emitterat nya aktier till GEM. GEM ck 10% i rabatt på den genomsnittliga teckningskursen som aktien handlades i under 14 dagar från det att bolaget kallade på pengarna från GEM. I samband med dessa riktade emissioner mot GEM så har antalet aktier i bolaget utökats och uppgår nu till 217,564,312 st (200 000 000 st per 151231) och aktiekapitalet uppgår till 21 756 431 kr (20 000 000 kr per 151231).
Smart Energy har via ett av sina dotterbolag tecknat avtal med Trelleborgs Hamn om att hyra en bränsledepå i 8 år. Depån rymmer 6,4 miljoner liter bränsle och beräknas att tas i bruk efter viss ombyggnad och miljöförbättrande åtgärder skett.

Huvudkontoret yttades från Jönköping till Göteborg.

Smart Energy har ingått avtal med Esso Norge AS. Avtalet gäller under ett år med start 1 januari 2016. Avtalet innebär att Smart Energy får inköpa en årlig volym på ca 60 miljoner liter bränslen från ESSO för avhämtning vid ESSO raf naderiet i Slagen, Norge. Avtalet gör att Smart Energy kommer få ett lägre inköpspris än i nuläget vilket har varit ett av målen i Smart Energys strategiska plan ända sedan starten. Avtalet är skrivet på marknadsmässiga villkor och innebär inga förpliktelser för Smart Energy att volymen diesel måste hämtas ut från raf naderiet. Bränslet kommer att avhämtas från Slagen med tankbåt för vidare transport till Smart Energys depå i Trelleborg.

Vidare ingick dotterbolaget Energi & Bränsle i Skåne AB ett nytt transportavtal med en aktör som försäljer bränslen. ”Genom effektiv logistikhantering, där bolaget optimerat transporterna med tankbils ottan, har vi nu kunnat ingå det här konkurrenskraftiga transportavtalet, som ökar koncernens intäkter. Det är ett kvitto på att Energi & Bränsle har ett vinnande koncept med sina tankbilar och erfarna och kompetenta chaufförer”, kommenterade dåvarande styrelseordförande Fredrik Johansson det nya avtalet.

Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.

En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.

Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget har anlitat juridiskt ombud som utreder ärendet.

Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan)

Bolaget har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att nna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Arbetet har intensi erats och målet är att aktien skall vara listad innan juni månads utgång. Till dess handlas aktien på OTC listan (Mangoldlistan).

Timecharteravtalet för M/T Pallas Glory med Stena Oil avslutades i mars 2016.

Smart Energy har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel.

2017-01-31T09:18:46+01:00Thursday, June 16, 2016|Alla, Årsredovisningar, Uncategorized|

Årsredovisning 2015

Se pressmeddelande på svenska (PDF 17,7 Mb) eller engelska (PDF 7,2 Mb)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Bolaget är moderbolag i en koncern där de äger 100 % i Smart Energy Sweden Fuels AB, 556995-6658, som i sin tur äger 100 % i Smart Energy Sweden AB. Smart Energy Sweden AB äger tre dotterbolag, Smart Energy Sweden Försäljnings AB, 556981-0087, som ägs till 70 %, Energi & Bränsle i Skåne AB, 556897-8661, och Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, 556924-4725, som båda ägs till 100 %. Osvald Mattssons Åkeri AB är ett helägt dotterbolag till Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, båda med säten i Kungsbacka. Bolagen i koncernen bedriver försäljning av bränslen och har säte Göteborg förutom Energi & Bränsle i Skåne AB vars säte är i Landskrona.

I koncernen ingår även Pallas Group AB(publ) med sina dotterbolag, Pallas Shipping AB och Pallas Oil AB samt dotterdotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas Petroleum Inc.

I koncernen ingår även Pallas Group AB(publ) med sina dotterbolag, Pallas Shipping AB och Pallas Oil AB samt dotterdotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas Petroleum Inc.

Organisation & ledning
Smart Energy sysselsätter ca 25 personer i land och ca 30 personer ombord på fartygen.

Styrelsens arbete under året
Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB består av 4 personer.

Under räkenskapsåret har det avhållits 15 protokollförda möten. Styrelsen har en antagen ordning för standardrapportering av bolagets nansiella situation, kundrelationer samt marknadsläge för koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB godkändes vid den extra bolagsstämman den 27 juli. Samtidigt godkändes även namnändringen till Smart Energy Sweden Group AB (publ) (Smart Energy). Val av ny styrelse och ny revisor godkändes enligt förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Den nya koncernen beräknades under innevarande år, omsätta ca 330 MSEK och på helårsbasis omsätta ca 750 MSEK.

Den 5 augusti öppnade Smart Energy sin andra tankstation i Småland, nu i Bor. Den allra första stationen nns i Skruv, vilken öppnades under våren 2015.

Smart Energy har via dotterbolag tecknat ett nytt kreditavtal gällande både banklån och rörelsekrediter på totalt 89 MSEK. Detta stärker bolagets nansiella ställning, samtidigt som det öppnar för framtida förvärv av t.ex. er bränslebolag.

Bolagets namnbyte från Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 7 augusti 2015.

Bränslebolaget Energi & Bränsle i Skåne AB förvärvades under perioden genom ett av Smart Energy Sweden Group AB:s dotterbolag. Energi och Bränsle har länge varit marknadsledande på bränsleförsäljning i Skåneregionen. Energi & Bränsle köper och säljer bränslen till bl.a. jordbruk och industri, och hade en nettoomsättning på ca 350 MSEK under 2014, och man fortsätter att öka försäljningen. Försäljningen inom Smart-koncernen, inkl. nyförvärvet av Energi & Bränsle, blir ca 75 miljoner liter bränsle årligen och är stadigt ökande. Genom förvärvet ökar Smart-koncernen sin nettoomsättning till ca 750 MSEK per helår.

En ny Smart-station installerades i mitten av augusti i Svärtinge nordväst om Norrköping. Den nya stationen beräknas öka koncernens försäljning med cirka 12 MSEK per år. Smart är ensam station på orten.

Ytterligare en Smart tankstation installerades i augusti. Stationen nns i Sunnanå i Dalsland, där den kommer att kunna serva fordon både på mark och i vatten. Den nya Smart-stationen beräknas omsättningsöka koncernens försäljning med cirka 8 MSEK per år när den driftsätts. Smart blir ensam station på orten.

Totalt 4 Smart stationer etablerades under 2015.

Smart Energy och GEM Global Yield Fund (GEM) har undertecknat ett avtal, där GEM förbinder sig att investera upp till 140 MSEK i Smart Energy Sweden Group AB under de kommande 5 åren. Avtalet ger Smart Energy möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i Smart från GEM genom riktade nyemissioner.

Smart Energy har tecknat avtal om ensamrätt för den Svenska marknaden gällande bränsletillsatsen Xbee för en period på 5 år, med start den 28 augusti 2015. De första leveranserna av Xbee skedde under november månad. Tillsatsen är ett så kallat organiskt bränsleadditiv, som gör att kondens, slam och bakterier m.m. emulgeras (blandas väl) med bränslet. Samtidigt blir förbränningen mer fullständig, vilket motverkar sot och rök, samt gör att bränslesystem och tankar blir renade. Xbee reducerar på det här sättet utsläppen av bl.a. CO2 (koldioxid), NOx (kväveoxider) och partiklar genom att bränsleförbrukningen minskar. Dock beroende på motortyp samt hur fordonet används.

Bolaget har under perioden förvärvat majoriteten av sjölogistikbolaget Pallas Group AB (Pallas) som arbetar under namnet Pallas Shipping. Pallas äger och driver två specialanpassade tankfartyg som kommer att användas till transport av bränsleprodukter för Smart samt externa kunder som Pallas servar i dagsläget. Förvärvet är en del av Smarts strategiska plan och kommer göra så att Pallas och Smart tillsammans sparar ca 1,5Mkr per år genom gemensamt nyttjande av kontor, personal samt administration. Förvärvet kommer att öka EBITDA resultatet med ca 8-10 Mkr årligen för Smartkoncernen.

Bolaget har hållit en extra bolagsstämma 16:e november där förvärvet av kontrollposten i Pallas Group AB motsvarande 50,1% av rösterna samt 18% av kapitalet godkändes.

Det beslutades även att styrelsesammansättningen skulle förändras. Tillträdda nya ledamöter blev Per Fougberg, Karl-Erik Johansson samt Martin Skoglund. Detta för att möta bolagets framtida behov av erfarna strateger och företagsutvecklare med stor kunskap om nansiering, utveckling, samt drift av tillväxtbolag såsom Smart Energy. Det beslutades att Fredrik Johansson skulle anställas som VD från januari 2016 samt att Karl-Erik Johansson tar posten som styrelseordförande.

Bolaget har beslutat att dela ut sitt innehav i Webbster Media Group till aktieägarna. Utdelningen godkändes på extra bolagstämma den 16:e november. Aktierna delades ut till Smart Energys aktieägare i början av januari.

Bolaget har kallat på pengar från GEM Fund vilket har resulterat i att bolaget fått in drygt 32 Mkr i kassan och som betalning emitterat nya aktier till GEM. GEM ck 10% i rabatt på den genomsnittliga teckningskursen som aktien handlades i under 14 dagar från det att bolaget kallade på pengarna från GEM. I samband med dessa riktade emissioner mot GEM så har antalet aktier i bolaget utökats och uppgår nu till 217,564,312 st (200 000 000 st per 151231) och aktiekapitalet uppgår till 21 756 431 kr (20 000 000 kr per 151231).
Smart Energy har via ett av sina dotterbolag tecknat avtal med Trelleborgs Hamn om att hyra en bränsledepå i 8 år. Depån rymmer 6,4 miljoner liter bränsle och beräknas att tas i bruk efter viss ombyggnad och miljöförbättrande åtgärder skett.

Huvudkontoret yttades från Jönköping till Göteborg.

Smart Energy har ingått avtal med Esso Norge AS. Avtalet gäller under ett år med start 1 januari 2016. Avtalet innebär att Smart Energy får inköpa en årlig volym på ca 60 miljoner liter bränslen från ESSO för avhämtning vid ESSO raf naderiet i Slagen, Norge. Avtalet gör att Smart Energy kommer få ett lägre inköpspris än i nuläget vilket har varit ett av målen i Smart Energys strategiska plan ända sedan starten. Avtalet är skrivet på marknadsmässiga villkor och innebär inga förpliktelser för Smart Energy att volymen diesel måste hämtas ut från raf naderiet. Bränslet kommer att avhämtas från Slagen med tankbåt för vidare transport till Smart Energys depå i Trelleborg.

Vidare ingick dotterbolaget Energi & Bränsle i Skåne AB ett nytt transportavtal med en aktör som försäljer bränslen. ”Genom effektiv logistikhantering, där bolaget optimerat transporterna med tankbils ottan, har vi nu kunnat ingå det här konkurrenskraftiga transportavtalet, som ökar koncernens intäkter. Det är ett kvitto på att Energi & Bränsle har ett vinnande koncept med sina tankbilar och erfarna och kompetenta chaufförer”, kommenterade dåvarande styrelseordförande Fredrik Johansson det nya avtalet.

Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.

En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.

Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget har anlitat juridiskt ombud som utreder ärendet.

Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan)

Bolaget har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att nna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Arbetet har intensi erats och målet är att aktien skall vara listad innan juni månads utgång. Till dess handlas aktien på OTC listan (Mangoldlistan).

Timecharteravtalet för M/T Pallas Glory med Stena Oil avslutades i mars 2016.

Smart Energy har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel.

2016-12-23T13:06:53+01:00Thursday, June 16, 2016|Alla, Årsredovisningar|

Årsredovisning 2015

Hinweis: Dieser Text ist noch nicht übersetzt.

Se pressmeddelande på svenska (PDF 17,7 Mb) eller engelska (PDF 7,2 Mb)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Bolaget är moderbolag i en koncern där de äger 100 % i Smart Energy Sweden Fuels AB, 556995-6658, som i sin tur äger 100 % i Smart Energy Sweden AB. Smart Energy Sweden AB äger tre dotterbolag, Smart Energy Sweden Försäljnings AB, 556981-0087, som ägs till 70 %, Energi & Bränsle i Skåne AB, 556897-8661, och Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, 556924-4725, som båda ägs till 100 %. Osvald Mattssons Åkeri AB är ett helägt dotterbolag till Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, båda med säten i Kungsbacka. Bolagen i koncernen bedriver försäljning av bränslen och har säte Göteborg förutom Energi & Bränsle i Skåne AB vars säte är i Landskrona.

I koncernen ingår även Pallas Group AB(publ) med sina dotterbolag, Pallas Shipping AB och Pallas Oil AB samt dotterdotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas Petroleum Inc.

I koncernen ingår även Pallas Group AB(publ) med sina dotterbolag, Pallas Shipping AB och Pallas Oil AB samt dotterdotterbolag, Pallas Shipinvest Ltd, Pallas Shipinvest 2 Ltd, Pallas Shipinvest 3 Ltd samt Pallas Petroleum Inc.

Organisation & ledning
Smart Energy sysselsätter ca 25 personer i land och ca 30 personer ombord på fartygen.

Styrelsens arbete under året
Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB består av 4 personer.

Under räkenskapsåret har det avhållits 15 protokollförda möten. Styrelsen har en antagen ordning för standardrapportering av bolagets nansiella situation, kundrelationer samt marknadsläge för koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB godkändes vid den extra bolagsstämman den 27 juli. Samtidigt godkändes även namnändringen till Smart Energy Sweden Group AB (publ) (Smart Energy). Val av ny styrelse och ny revisor godkändes enligt förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Den nya koncernen beräknades under innevarande år, omsätta ca 330 MSEK och på helårsbasis omsätta ca 750 MSEK.

Den 5 augusti öppnade Smart Energy sin andra tankstation i Småland, nu i Bor. Den allra första stationen nns i Skruv, vilken öppnades under våren 2015.

Smart Energy har via dotterbolag tecknat ett nytt kreditavtal gällande både banklån och rörelsekrediter på totalt 89 MSEK. Detta stärker bolagets nansiella ställning, samtidigt som det öppnar för framtida förvärv av t.ex. er bränslebolag.

Bolagets namnbyte från Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden Group AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 7 augusti 2015.

Bränslebolaget Energi & Bränsle i Skåne AB förvärvades under perioden genom ett av Smart Energy Sweden Group AB:s dotterbolag. Energi och Bränsle har länge varit marknadsledande på bränsleförsäljning i Skåneregionen. Energi & Bränsle köper och säljer bränslen till bl.a. jordbruk och industri, och hade en nettoomsättning på ca 350 MSEK under 2014, och man fortsätter att öka försäljningen. Försäljningen inom Smart-koncernen, inkl. nyförvärvet av Energi & Bränsle, blir ca 75 miljoner liter bränsle årligen och är stadigt ökande. Genom förvärvet ökar Smart-koncernen sin nettoomsättning till ca 750 MSEK per helår.

En ny Smart-station installerades i mitten av augusti i Svärtinge nordväst om Norrköping. Den nya stationen beräknas öka koncernens försäljning med cirka 12 MSEK per år. Smart är ensam station på orten.

Ytterligare en Smart tankstation installerades i augusti. Stationen nns i Sunnanå i Dalsland, där den kommer att kunna serva fordon både på mark och i vatten. Den nya Smart-stationen beräknas omsättningsöka koncernens försäljning med cirka 8 MSEK per år när den driftsätts. Smart blir ensam station på orten.

Totalt 4 Smart stationer etablerades under 2015.

Smart Energy och GEM Global Yield Fund (GEM) har undertecknat ett avtal, där GEM förbinder sig att investera upp till 140 MSEK i Smart Energy Sweden Group AB under de kommande 5 åren. Avtalet ger Smart Energy möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i Smart från GEM genom riktade nyemissioner.

Smart Energy har tecknat avtal om ensamrätt för den Svenska marknaden gällande bränsletillsatsen Xbee för en period på 5 år, med start den 28 augusti 2015. De första leveranserna av Xbee skedde under november månad. Tillsatsen är ett så kallat organiskt bränsleadditiv, som gör att kondens, slam och bakterier m.m. emulgeras (blandas väl) med bränslet. Samtidigt blir förbränningen mer fullständig, vilket motverkar sot och rök, samt gör att bränslesystem och tankar blir renade. Xbee reducerar på det här sättet utsläppen av bl.a. CO2 (koldioxid), NOx (kväveoxider) och partiklar genom att bränsleförbrukningen minskar. Dock beroende på motortyp samt hur fordonet används.

Bolaget har under perioden förvärvat majoriteten av sjölogistikbolaget Pallas Group AB (Pallas) som arbetar under namnet Pallas Shipping. Pallas äger och driver två specialanpassade tankfartyg som kommer att användas till transport av bränsleprodukter för Smart samt externa kunder som Pallas servar i dagsläget. Förvärvet är en del av Smarts strategiska plan och kommer göra så att Pallas och Smart tillsammans sparar ca 1,5Mkr per år genom gemensamt nyttjande av kontor, personal samt administration. Förvärvet kommer att öka EBITDA resultatet med ca 8-10 Mkr årligen för Smartkoncernen.

Bolaget har hållit en extra bolagsstämma 16:e november där förvärvet av kontrollposten i Pallas Group AB motsvarande 50,1% av rösterna samt 18% av kapitalet godkändes.

Det beslutades även att styrelsesammansättningen skulle förändras. Tillträdda nya ledamöter blev Per Fougberg, Karl-Erik Johansson samt Martin Skoglund. Detta för att möta bolagets framtida behov av erfarna strateger och företagsutvecklare med stor kunskap om nansiering, utveckling, samt drift av tillväxtbolag såsom Smart Energy. Det beslutades att Fredrik Johansson skulle anställas som VD från januari 2016 samt att Karl-Erik Johansson tar posten som styrelseordförande.

Bolaget har beslutat att dela ut sitt innehav i Webbster Media Group till aktieägarna. Utdelningen godkändes på extra bolagstämma den 16:e november. Aktierna delades ut till Smart Energys aktieägare i början av januari.

Bolaget har kallat på pengar från GEM Fund vilket har resulterat i att bolaget fått in drygt 32 Mkr i kassan och som betalning emitterat nya aktier till GEM. GEM ck 10% i rabatt på den genomsnittliga teckningskursen som aktien handlades i under 14 dagar från det att bolaget kallade på pengarna från GEM. I samband med dessa riktade emissioner mot GEM så har antalet aktier i bolaget utökats och uppgår nu till 217,564,312 st (200 000 000 st per 151231) och aktiekapitalet uppgår till 21 756 431 kr (20 000 000 kr per 151231).
Smart Energy har via ett av sina dotterbolag tecknat avtal med Trelleborgs Hamn om att hyra en bränsledepå i 8 år. Depån rymmer 6,4 miljoner liter bränsle och beräknas att tas i bruk efter viss ombyggnad och miljöförbättrande åtgärder skett.

Huvudkontoret yttades från Jönköping till Göteborg.

Smart Energy har ingått avtal med Esso Norge AS. Avtalet gäller under ett år med start 1 januari 2016. Avtalet innebär att Smart Energy får inköpa en årlig volym på ca 60 miljoner liter bränslen från ESSO för avhämtning vid ESSO raf naderiet i Slagen, Norge. Avtalet gör att Smart Energy kommer få ett lägre inköpspris än i nuläget vilket har varit ett av målen i Smart Energys strategiska plan ända sedan starten. Avtalet är skrivet på marknadsmässiga villkor och innebär inga förpliktelser för Smart Energy att volymen diesel måste hämtas ut från raf naderiet. Bränslet kommer att avhämtas från Slagen med tankbåt för vidare transport till Smart Energys depå i Trelleborg.

Vidare ingick dotterbolaget Energi & Bränsle i Skåne AB ett nytt transportavtal med en aktör som försäljer bränslen. ”Genom effektiv logistikhantering, där bolaget optimerat transporterna med tankbils ottan, har vi nu kunnat ingå det här konkurrenskraftiga transportavtalet, som ökar koncernens intäkter. Det är ett kvitto på att Energi & Bränsle har ett vinnande koncept med sina tankbilar och erfarna och kompetenta chaufförer”, kommenterade dåvarande styrelseordförande Fredrik Johansson det nya avtalet.

Fredrik Johansson tillträde som VD 1 januari 2016.

En ny Smartstation etablerades i Arkelstorp i januari månad.

Efter beslut från Aktietorget där bolagets aktie var noterad så avlistades aktien 1 februari. Styrelse och ledning är inte eniga med Aktietorget om detta beslut och bolaget har anlitat juridiskt ombud som utreder ärendet.

Bolagets aktie togs upp till handel på OTC listan (Mangoldlistan)

Bolaget har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB gällande arbetet med att nna ny lämplig marknadsplats för bolagets aktie. Arbetet har intensi erats och målet är att aktien skall vara listad innan juni månads utgång. Till dess handlas aktien på OTC listan (Mangoldlistan).

Timecharteravtalet för M/T Pallas Glory med Stena Oil avslutades i mars 2016.

Smart Energy har nyttjat tankfartyget Pallas Glory för transport av sin första egna last med diesel.

2017-02-08T11:06:04+01:00Thursday, June 16, 2016|Alla, Årsredovisningar, Unkategorisiert|
Go to Top